• JSME ČSSD PRAHA 4
  VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH! JSME ČSSD PRAHA 4
 • CHCEME DOPRAVU PŘÁTELSKOU A SLOUŽÍCÍ
  ČSSD PRAHA 4 CHCEME DOPRAVU PŘÁTELSKOU A SLOUŽÍCÍ
 • CHCEME VĚTŠÍ PODPORU THOMAYEROVY NEMOCNICE
  ČSSD PRAHA 4 CHCEME VĚTŠÍ PODPORU THOMAYEROVY NEMOCNICE
 • JSME PRO OMEZENÍ KAMIONOVÉ DOPRAVY
  ČSSD PRAHA 4 JSME PRO OMEZENÍ KAMIONOVÉ DOPRAVY
 • JSME PROTI VELKÝM DEVELOPERSKÝM PROJEKTŮM
  ČSSD PRAHA 4 JSME PROTI VELKÝM DEVELOPERSKÝM PROJEKTŮM
Budoucnost pro Prahu 4

Budoucnost pro Prahu 4

Program pro volby do zastupitelstva městské části Praha 4 v roce 2014

Více..
Volební program 2017

Volební program 2017

Dobrá země pro život! Volební program ČSSD pro volby 2017

Více..
Dlouhodobý program ČSSD

Dlouhodobý program ČSSD

Schválený program z 39. sjezdu ČSSD.

Více..

ÚVODNÍ SLOVO

Karel Ptáčník

Předseda OVV ČSSD Praha 4

Praha 4 musí být bezpečným místem pro všechny. Budeme bojovat za to, aby naše městská část byla otevřená a komunikativní směrem ke svým občanům. Prioritou je pro nás kvalitní zdravotní a sociální péče dostupná pro všechny. Rodinám s dětmi chceme garantovat dostatek volných kapacit v mateřských a základních školách. Naše oranžová politika je rozumná a zodpovědná, proto důrazně odmítáme velké developerské projekty, které by zásadním způsobem narušily charakter naší městké části a zvýšíly by tak ekologickou zátěž.

Najdete nás také na sociálních sítích!

karel pt úvodní

ORANŽOVÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU 4

Budeme vystupovat proti developerským projektům, které zásadním způsobem naruší charakter území a nadměrně zvýší ekologickou zátěž (např. exhalacemi z automobilů). Jsme proti další zástavbě zelených ploch v Podolí.

NÁŠ PROGRAM

Oranžová budoucnost pro Prahu 4

volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 4 ve dnech 10. a 11. října 2014

 • Zasadíme se o urychlenou výstavbu Domu seniorů Hudečkova s kapacitou nejméně 72 lůžek za účelem rozšíření nabídky sociálních služeb. V souvislosti s tím zajistíme zkvalitnění stravy poskytované seniorům městské části prostřednictvím Ústavu sociálních služeb v Praze 4 v rámci pečovatelské služby, zejména možností výběru z více jídel.
 • Budeme podporovat další rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb, mimo jiné pravidelným příspěvkem na činnost příspěvkové organizace Ústav sociálních služeb v Praze 4 a poskytováním grantůz rozpočtu městské části neziskovým organizacím, které se významnou měrou podílejí na zajišťování sociálních služeb občanům MČ Praha 4. Budeme usilovat o to, aby tyto granty byly poskytovány na více než jednoroční období.
 • Budeme pomáhat klubům seniorů při rozšiřování jejich činnosti.
 • Neprodleněpo přijetíobecněplatných předpisůpro sociálníbydleníse zasadíme o urychlené přijetí vlastní koncepce tohoto bydlení na území MČ Praha 4.
 • V rámci pronájmu obecních prostor vytvoříme příznivépodmínky pro dalšírozvoj zdravotnických a sociálních služeb tak, aby se zlepšila dostupnost zdravotnípéče obyvatelům Prahy 4.
 • Soustředíme se na pomoc při zprostředkování výměny obecních bytů u seniorů a sociálně slabších občanů s cílem omezit problémy s rostoucími dluhy domácností občanů Prahy 4.
 • Budeme usilovat o rozvíjení bezbariérových komunikací při využíváníveřejného prostoru, včetně chodníků a zastávek MHD; budeme vyvíjet soustavný tlak na Magistrát hl. m. Prahy a Dopravní podnik hl. m. Prahy, aby bylo rozšiřováno zařazování nízkopodlažních autobusůna linkách MHD, které jsou nejvíce využívány seniory, zdravotně znevýhodněnými spoluobčany či matkami s dětmi předškolního věku.
 • V rámci zájmu o zkvalitnění zdravotní péče o obyvatele Prahy 4 uzavřeme jako zástupci občanů Prahy 4 memorandum o spolupráci s Thomayerovou nemocnicí Krč; zasadíme se o výraznější morální i finanční podporu tohoto zdravotnického zařízení z úrovně městské části.
 • Budeme organizovat kulturně vzdělávací akce pro druhé stupně základních škol, v nichž by se děti seznamovaly s problematikou stáří s cílem zlepšit jejich vztah k seniorům. Budeme podporovat sbližování generace seniorů s dětmi již od mateřských škol realizací nových aktivit (např. pravidelnými návštěvami dětí v domovech pro seniory, společnými kulturními a sportovními akcemi s obyvateli domů s pečovatelskou službou či kluby seniorů apod.).
 • Budeme i nadále finančně podporovat pořizování prostředků tísňového volání u seniorů a zdravotně postižených občanů MČ Praha 4.
 • Podpoříme spolupráci občanských hlídek s městskou policií.
 • Budeme klást důraz na „bezpečnou cestu do školy a domů“ u jednotlivých základních škol, a to ve spolupráci s městskou policií a školskými radami.
 • Využijeme veřejná setkání s občany k získávání informacío nebezpečných jevech v ulicích a na veřejných prostranstvích, zejména s ohledem na výskyt problémových skupin lidí (narkomani, bezdomovci, lidé zabývající se prostitucí apod.).
 • Budeme spolupracovat s městskou policií v tom směru, aby byly hlídky vysílány do vytipovaných problémových oblastí (např. u heren) a do oblastí, kde je častý výskyt dětí (např. hřiště, parky, oblast Botiče).
 • Budeme pokračovat v regulaci hazardu. Totální zákaz hazardu však považujeme za neefektivní řešení, které jen zvýší „šedou“ ekonomiku. Oproti současnému stavu však vidíme prostor pro další snížení počtu heren a v tomto směru budeme iniciovat u magistrátu změny. Ve volebním období 2010–2014 se nám podařilo snížit počet heren asi na pětinu. Situaci ohledně heren na sídlišti Krčale považujeme za neudržitelnou a chceme okamžitou změnu!
 • Úklid ulic považujeme za jednu z priorit při sestavování rozpočtu. Chceme využít evropských fondů pro nákup speciální techniky pro úklid ulic. Základem je však kvalita úklidu, ne kvantita techniky.
 • Nesouhlasíme s centry pro narkomany v blízkostiškol i husté obytné zástavby. Chceme legislativní změny, kteréby umožnily jejich přesun dál od dětí.
 • Po získání souhlasu veřejnosti prosadíme parkovací zóny ve vybraných částech Prahy 4. Parkování v ulicích musí být přednostně určeno pro zdejší obyvatele, teprve potom pro její návštěvníky.
 • Podpoříme a prosadíme omezení tranzitní kamionové dopravy, zejména v oblasti Spořilova.
 • Budeme hledat podporu na magistrátu pro vybudování nových tramvajových tratí, např. prodloužení ze stanice Pražského povstání nebo ze sídliště Modřany na Nové Dvory.
 • Pokud dojde k realizaci prodloužení tramvajové tratě ze Spořilova na Prahu 11, budeme prosazovat krytou trať (ideálně v tubusu) přes území Prahy 4.
 • Za klíčovou stavbu v rámci MHD na území Prahy 4 považujeme novou linku metra D. Neustálé odkládání její výstavby je podle nás zásadní chybou politické reprezentace na magistrátu. Prosazujeme metro D jako samostatnou linku, nikoli jako větev metra C, a to i z toho důvodu, aby na vytíženém úseku mezi stanicemi Pankrác – Háje nebyl zaveden pásmový provoz.
 • Podpoříme větší propojení železnice do systému MHD. Z tohoto důvodu prosazujeme výstavbu dalších železničních zastávek na trati 210 v oblasti Michle, Záběhlic (Spořilova), Krče a Braníka na trati 210.
 • Budeme iniciovat u společnosti ROPID, aby se zlepšila dopravní obslužnost v těch částech Prahy 4, kde je relativně velká docházková vzdálenost k nejbližší zastávce MHD. Týká se to i noční dopravy k sídlišti Jalodvorská v Krči.
 • Chceme nový most přes Vltavu, který by sloužil pouze pro MHD, složky Integrovaného záchranného systému ČR, chodce a cyklisty.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci parků a zelených ploch a pokračovat v procesu sjednocování vlastnictví pozemků pod nimi.
 • Budováním naučných stezek chceme podpořit zájem občanů o historii a místopisné pamětihodnosti, stejně jako o aktivní využívání volného času.
 • Postupně budeme vymezovat rekreační plochy v parcích pro pejskaře a chodce. Chceme, aby části veřejně přístupných parků sloužily jako piknikové a oddychové plochy – při respektování základních hygienických návyků. Respektujeme práva pejskařů, ale očekáváme, že i oni budou respektovat práva ostatních spoluobčanů.
 • Zvážíme zavedení hlídačů v některých parcích ve vymezených hodinách.
 • Zvážíme zákaz jízdy na kole v některých částech parků, které budou sloužit jako „klidové zóny“.
 • Podporujeme výstavbu dalších cyklostezek, ideálně s využitím evropských fondů, ale pouze u těch projektů, kde to nezpůsobí kontroverzní výši nákladů.
 • Podpoříme případné projekty na zavádění elektromobilů ze strany občanské společnosti.
 • Využijeme evropské fondy pro další šíření zeleně v ulicích a na veřejných prostranstvích.
 • Budeme podporovat centrální zdroje tepla, abychom omezili znečišťování ovzduší.
 • Obnovíme orientační značení na sídlištích (mapky a schémata).
 • Do dvou let zajistíme, aby pro všechny předškolníděti s trvalým bydlištěm na Praze 4 (a u kterých má aspoň jeden z rodičů trvalé bydliště na Praze 4) bylo k dispozici místo v mateřských školách zřizovaných městskou částí.
 • Budeme rozšiřovat kapacitu mateřských školek, především v komplexech základních škol. Současně však přihlédneme k tomu, že za několik let (po odeznění populačního miniboomu) část této kapacity bude muset být využita jiným způsobem. Proto budeme plánovat jejich další občanské využití.
 • Jsme proti centrálním vývařovnám jídel pro děti v mateřských a základních školách. Vedení škol/školek musí mít právo volby ve způsobu zajišťování stravy pro děti. Budeme podporovat výstavbu vývařoven, resp. ohříváren ve vzdělávacích institucích v souladu s přáním vedení těchto institucí.
 • Uvolněné objekty po základní a mateřské škole budeme přednostně nabízet k pronájmu organizacím v oblasti vzdělávání (např. střední školy zřizované Prahou, soukromé školy).
 • Budeme investovat do modernizace školních pozemků – hřiště, hrací prvky, ochrana proti bezdomovcům a narkomanům.
 • Podpoříme projekty na zvýšení sportovních aktivit dětí ve školách.
 • Založíme další dětské skupiny. Vybavíme vhodné prostory a za symbolické nájemné je poskytneme občanským sdružením (např. spolku maminek) za účelem hlídání dětí.
 • Rozšíříme veřejnou službu hlídání dětí, kterou dnes poskytuje Zdravotnické zařízení MČ Praha 4.
 • Podpoříme rozvoj praktických kroužků v rámci nepovinné výuky na základních školách.
 • Podpoříme rozpočtovou změnu, aby městská část finančně pokryla výuku plavání na druhém stupni základních škol.
 • Budeme prosazovat vznik sportovněrekreační zóny v prostorách bývalého koupaliště Lhotka, aby mohla začít sloužit občanům v průběhu roku 2015.
 • Pomocí grantové politiky podpoříme projekty na smysluplné využití volného času s důrazem na děti a seniory.
 • Podpoříme pravidelné konání farmářských trhů.
 • Budeme podporovat další rozvoj všech divadelních scén na území Prahy 4.
 • Podpoříme kluby, které se zaměřují na rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže.
 • Finančně podpoříme sportovní kroužky na školách.
 • Navrhneme změnuúzemního plánu, aby sousední pozemky u ZŠ Jeremenkova mohly být využity pouze pro účely sportu a rekreace.
 • Chceme posílit úlohu Kongresového centra jako uměleckého centra pro celou Prahu.
 • Budeme podporovat pravidelné konání kulturně zábavných akci zaměřených na seniory, např. akce typu Praha 4 hostí dechovku.
 • Chceme, aby Praha 4 měla ve správě pozemky v areálu Žluté lázně. Tímto opatřením získá městská část větší vliv na průběh akcív tomto areálu i na případné slevy pro rodiny s dětmi nebo pro seniory.
 • Budeme přednostně pronajímat obecní prostory malým a středním podnikatelům v těch oblastech, kde je nedostatečná vybavenost obchodu a služeb.
 • Podpoříme projekty na rekvalifikaci nezaměstnaných, aby mohli začít samostatně podnikat, případně se zaměřit na další profesní oblast. V této souvislosti budeme spolupracovat se středními školami.
 • Nabídneme pomoc a záštitu podnikatelským projektům, které vytvoří další pracovní místa pro obyvatele Prahy 4.
 • Uvedeme do praxe klientský přístup radnice k občanům: úředník se musí věnovat lidem pět dní v týdnu, nejenom v oficiálních úředních hodinách.
 • Zásadní (koncepční) materiály předložíme k veřejnému projednání ještě před tím, než je bude projednávat zastupitelstvo.
 • Prosadíme digitalizaci materiálů ze zastupitelstva. Záznamy z jednání chceme mít do deseti pracovních dnů na webových stránkách městské části.
 • Prosadíme, aby přijatá usnesení Rady byla zveřejněna na webových stránkách městské části do pěti pracovních dnů.
 • Budeme vystupovat proti developerským projektům, které zásadním způsobem naruší charakter území a nadměrně zvýší ekologickou zátěž (např. exhalacemi z automobilů). Jsme například proti výstavbě Obytného souboru Braník v aktuální podobě předložené investorem a proti další zástavbě zelených ploch v Podolí.
 • Vytvoříme koncepci rozvoje městské části, zejména v návaznosti na hlavní dopravní uzly.
 • Podpoříme veřejná projednání u největších developerských projektů.
 • Zkvalitníme centrální péči o bytový fond MČPraha 4.
 • Další prodej bytového fondu podpoříme pouze s omezením, že městská část si ponechá ve vlastnictví minimálně 100 bytových domů.
 • Nadále budeme při sestavování rozpočtu hájit zásadu, že běžné výdaje mohou být hrazeny jen z běžných (nikoli kapitálových) příjmů.
 • Odmítáme provoz městské části na dluh. Stejně jako v minulosti podpoříme jen takové rozpočty, ve kterých jsou výdaje zcela kryty příjmy a úsporami z minulých období.

AKTUALITY

Tiskové zprávy, komentáře, projevy, výstupy v médiích. Nejnovější informace k tomu, co se kolem nás děje!

PŘIDEJTE SE!

Sdílíte sociálně demokratické hodnoty svobody, spravedlnosti a solidarity? Zajímáte se o politiku a veřejný život? Trápí vás současný stav české společnosti?
Staňte se členy České strany sociálně demokratické. Zapojte se do politického dění a pomozte nám prosazovat sociálně odpovědný rozvoj naší země!
Nebo se prostě jen přijďte podívat mezi nás a dozvíte se víc! 🙂

NAŠI LIDÉ

Poznejte blíže lidi, kteří nás zastupují.

POZVÁNKY NA AKCE

Tradiční pálení čarodějnic

Tradiční pálení čarodějnic

Zelená louka 451/1, 140 00 Praha-Kunratice, Česko
30 Dub 2018 04:00 PM - 10:00 PM
Májový jarmark s ČSSD

Májový jarmark s ČSSD

Střelecký ostrov, 110 00 Praha-Praha 1, Česko
01 Kvě 2018 02:00 PM - 05:00 PM

ČSSD Praha 4
Hvězdova 1594/19
140 00 Praha 4

Telefon tajemnice
Ludmila Koldová
+420 602 459 146